https://www.traditionrolex.com/50

https://www.traditionrolex.com/50

history

https://www.traditionrolex.com/50

TH | EN

ตลอดระยะเวลามากกว่า 12 ปีที่ Slim Wellnass Asia ได้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจสุขภาพและความงาม สร้างเทรนด์ให้ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาแบรนด์ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ Brand ชั้นนำจากยุโรป เกาหลี ญีปุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยในยุคปัจจุบัน การหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สู่การเป็นสถาบันสุขภาพดี ระดับประเทศในทุกวันนี้

และด้วยการมุ่งขยายสาขาจากในเมืองออกสู่ตลาดต่างจังหวัดในแถบทุกหัวเมืองทั่วประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทย มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใส และสุขภาพที่ดีขึ้น (Health & Wellness & Beauty) โดยใช้กลยุทธ์สร้างความน่าเชื่อถือ ด้วยเหล่า Superstar ชั้นนำ ที่มาใช้บริการ และได้มาเป็น Presenter ให้กับ Mariza Clinic อาทิเช่น

• ปี 2017 : คุณภัทร ฉัตรบริรักษ์
• ปี 2018 - 2020 : คุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี
• ปี 2020 - 2022 : คุณหมาก ปริญ

VISION & MISSION

ตลอดระยะเวลามากกว่า 12 ปีที่ Slim Concept Corporation Group ได้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจสุขภาพและความงาม สร้างเทรนด์ให้ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาแบรนด์ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ Brand ชั้นนำจากยุโรป เกาหลี ญีปุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยในยุคปัจจุบัน การหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สู่การเป็นสถาบันสุขภาพดี ระดับประเทศในทุกวันนี้

CORE VALUES 

โครงการธุรกิจ